Onderzoek naar draagvlak voor het Huis van Eemnes

In mei 2018 onderzocht gemeente Eemnes het draagvlak voor de plannen voor een Huis van Eemnes onder de inwoners van Eemnes. Hieruit bleek dat een meerderheid van de inwoners voor het concept van een Huis van Eemnes was, voor de locatie Noordersingel en voor het voortzetten van de ontwikkeling van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel. Dit onderzoek vond plaats omdat de nieuwe gemeenteraad een motie heeft aangenomen om de informatievoorziening en de betrokkenheid van de inwoners ten aanzien van het voorgenomen nieuwe Huis van Eemnes te verbeteren.

Uitslag

1388 mensen deden mee aan het onderzoek. Dat is 55,6% van het aantal aangeschreven inwoners. Deze respons betekent dat wij met 95% zekerheid kunnen stellen dat de foutmarge van de uitslag maximaal 2,4% is.

79,2 procent is voor het concept van het Huis van Eemnes:

79,2 procent is voor het concept van het Huis van Eemnes

54,6 procent is voor de locatie van het Huis van Eemnes:
54,6 procent is voor de locatie van het Huis van Eemnes


62,4 procent wil doorgaan met de ontwikkeling van het Huis van Eemnes:
62,4 procent wil doorgaan met de ontwikkeling van het Huis van Eemnes

Onderzoek

De gemeente liet het draagvlakonderzoek doen onder een representatieve groep inwoners van Eemnes door het onafhankelijke onderzoeksbureau Enneüs. De geselecteerde inwoners kregen een brief met een vragenlijst met drie vragen. Bij de brief zat ook een informatieblad met informatie over de plannen. Deelnemers konden hun antwoorden digitaal en schriftelijk insturen. Dubbele inzendingen zijn eruit gehaald. Er is een aselecte representatieve steekproef getrokken uit de stemgerechtigde inwoners van Eemnes volgens het bevolkingsregister. Dat betekent dat de doelgroep aselect getrokken is, maar dat wel gekeken is of die representatief is voor de inwoners van Eemnes qua verhouding man-vrouw en leeftijd. Dit omdat de resultaten representatief moesten zijn voor de bevolking van Eemnes. Op dezelfde manier is gekeken naar de respondenten. Als bepaalde inwonersgroepen ondervertegenwoordigd waren in de respons, werd de respons van die groep zwaarder gewogen, zodat wel een representatief beeld ontstaat. Dit is volgens het protocol van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met betrekking tot burgerpeilingen. Overigens verschilt de uitslag na deze weging minder dan 1% met de ongewogen resultaten.

Tijdlijn

  • Vrijdag 4 mei kregen 2496 inwoners van Eemnes een brief met de vraag om mee te werken aan een draagvlakonderzoek van de gemeente over het Huis van Eemnes.
  • Vrijdag 11 mei kregen de deelnemers aan het onderzoek een herinneringskaart.
  • Tot en met 14 mei konden deelnemers hun vragenlijst insturen.
  • Op 22 mei was de uitslag bekend.
  • Op 28 mei heeft de gemeenteraad de resultaten van het onderzoek behandeld en groen licht gegeven om door te gaan met de nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel.

Aanleiding draagvlakonderzoek

In september 2013 kreeg de gemeente Eemnes opdracht van de gemeenteraad om de bibliotheek van Eemnes samen te voegen met De Hilt. Het doel was om één centrale ontmoetingsplaats te hebben waar inwoners terechtkunnen voor verschillende sport-, recreatie-, zorg-, educatie- en welzijnsactiviteiten. Ook was de inschatting dat met deze samenvoeging een besparing mogelijk is.

In 2016 besloot de gemeenteraad om hier een nieuw gebouw voor te laten bouwen, in plaats van het verbouwen van het huidige sport- en ontmoetingscentrum De Hilt. Er is gekeken naar verschillende plekken in Eemnes en uiteindelijk gekozen om een ‘Huis van Eemnes’ te bouwen aan de Noordersingel. Het ontwerp van de nieuwbouw voor het Huis van Eemnes is inmiddels gereed en geaccordeerd. De bouwaanvraag - of wel omgevingsvergunning - is door de bouwer aangevraagd en wordt op dit moment beoordeeld. Als deze vergunning wordt verleend, kan de bouwer begin juli 2018 starten met de bouwactiviteiten.

De toekomstige gebruikers hebben meegewerkt aan de plannen en steunen deze. Toch is er onder een deel van de bevolking ook verzet tegen de nieuwbouw op deze locatie. Voordat de geplande nieuwbouw start, wil de gemeente de inwoners van Eemnes informeren over het plan en onderzoeken of er voldoende draagvlak voor is.

Documenten

Inwoners die uitgenodigd zijn om mee te doen aan het draagvlakonderzoek van de gemeente Eemnes hebben daarover het volgende ontvangen: