Documenten Huis van Eemnes

Bestemmingsplan

Kijk voor het bestemmingslan op www.ruimtelijkeplannen.nl en zoek op plannummer NL.IMRO.0317.BPhuisEemnes-Va01

Raad Eemnes - 27 februari 2017

Verzelfstandiging de Hilt/oprichting stichting Huis van Eemnes   
Inhoud: Voorgesteld wordt in te stemmen met de oprichting van de Stichting Huis van Eemnes

pdf Voorstel_11867.doc (280KB) 
pdf Raadsbesluit Stichting Huis van Eemnes (155KB) 
pdf Oplegger raadsvoorstel verzelfstandiging Stichting Huis van Eemnes (358KB) 
pdf Detacheringsovereenkomst definitief (208KB) 
pdf Sociaal Convenant De Hilt (244KB) 
pdf Raamovereenkomst Stichting Huis van Eemnes versie 24 november 2016 (417KB) 
pdf Huurovereenkomst Stichtting Huis van Eemnes versie 24 november 2016 (357KB) 
pdf Statuten Stichting definitief 10 januari 2017 (173KB) 
pdf 170227 Amendement VVD missie en visie Huis van Eemnes (215KB) 

Raadsessie & Raad Eemnes - 9 mei 2016

A.4.1 Quick scan locatieonderzoek Huis van Eemnes
Inhoud: De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de quick scan en de variant Speelveld tzt te laten doorrekenen.

pdf Voorstel_9450.doc (277KB)
pdf Raadsbesluit quick scan Huis van Eemnes (169KB)
pdf Quick Scan locaties 19-1 (1,6MB)
pdf stippenkaart uitnodigen omwonenden veld 4 (166KB)
pdf Uitnodiging Ronde HvE Hilt (206KB)
pdf Uitnodiging Ronde HvE veld 4-maart (208KB)

A.4.2     
Scenario's Huis van Eemnes
Inhoud: De Raad wordt voorgesteld te kiezen voor (gedeeltelijke) nieuwbouw en de 8e begrotingswijziging vast te stellen.

pdf Voorstel_9618.doc (369KB)
pdf Raadsbesluit scenarios Huis van Eemnes (174KB)
pdf HvE Brief 19apr Bewegingsonderwijs basisscholen Eemnes.pdf (177KB)
pdf HvE uitnodiging bewoners Hilt en Veld 4.pdf (103KB)
pdf 00 Leeswijzer bijlagen rvs integratie HvE BIJGESTELD (230KB)
pdf 01 Visiedocument Huis van Eemnes (402KB)
pdf 02 Schematische weergave scenario's (1,1MB)
pdf 03 Ruimtestaten HvE (105KB)
pdf 04 Toelichting financiële consequenties scenario's BIJGESTELD (378KB)
pdf 05 Samenvatting stijging baten en lasten scenario's (201KB)
pdf 06 Uitgewerkte financiële analyses scenario’s BIJGESTELD (343KB)
pdf 07 Samenvatting stichtingskostenramingen scenario’s (186KB)
pdf 08 Verwerking inspreekreacties Ronde 26 oktober 2015 (78KB)
pdf 09 Specificatie voorbereidingskrediet scenario's (180KB)
pdf 10 8e begrotingswijziging Huis van Eemnes (295KB)
pdf 11 Wijzigingen in raadsvoorstel en bijlagen dd 17 maart 2016 (337KB)
pdf 12 Verwerking inspreekeacties Ronde 21maart 2016 (192KB)
pdf 13 memo aantallen en parkeren HvE (132KB)
pdf 14 illustratieve schets extra parkeerplaatsen HvE (2,7MB)
pdf HvE Brief 19apr Bewegingsonderwijs basisscholen Eemnes (177KB)
pdf HvE uitnodiging bewoners Hilt en Veld 4 (103KB)
pdf Mail bewoners Hasselaarlaan met positief geluid.docx (286KB)
pdf Mail mw Compeer inzake HvE ontv 7mei16.docx (255KB)

Raadsessie Eemnes - 19 juni 2017

Nieuwbouwplan en financiële onderbouwing Huis van Eemnes   
pdf Voorstel_14038.doc  (341KB) 
pdf Oplegger bij Huis van Eemnes juni 2017  (273KB) 
pdf Specificatie kapitaallasten en huisvestingskosten  (77KB) 
pdf Bijlage 6 getekend PvE HvE  (9,1MB) 
pdf Kansenbegroting 2020-2023 HvE  (200KB) 
pdf Toelichting kansenbegroting Huis van Eemnes  (194KB) 
pdf 18e begrotingswijziging Huis van Eemnes aanvulling 2016  (294KB) 
pdf Raadsbesluit Huis van Eemnes juni 2017  (161KB) 
pdf PvE HvE integraal excl bijlage 6  (1,9MB) 
pdf Raadsbesluit Huis v.Eemnes+juni+2017(gewijzigd v2)  (161KB) 
pdf Inspraakreactie Dhr. Brandsma (niet aanwezig bij sessie).pdf  (55KB) 
 
Bestemmingsplan Het Huis van Eemnes   
pdf Voorstel_14142.doc  (269KB) 
pdf Het huis van Eemnes_Toelichting  (3,6MB) 
pdf Het huis van Eemnes_Regels  (729KB) 
pdf verbeelding_NL IMRO 0317 BPhuisEemnes-On01  (157KB) 
pdf Het huis van Eemnes_Bijlagen Regels  (582KB) 
pdf Het huis van Eemnes_Bijlagen Toelichting  (19MB) 
pdf E_RVS_bp vaststellen_2017 07 03  (173KB) 
pdf E_BS tot vaststelllng_2017 07 03  (282KB) 
pdf Zienswijzen  (1,8MB) 
pdf Petitie 2017 05 31  (1,1MB) 
pdf Zienswijzen nota_2017 05 24  (469KB) 
pdf Zienswijzen nota_2017 05 24_anoniem.1  (479KB)