Herinrichting Wakkerendijk

De Wakkerendijk is toe aan een nieuwe inrichting. Bewoners ervaren verkeer- en geluidoverlast. Ook het wegdek is hard aan vervanging toe. De raad heeft daarom hoge prioriteit gegeven aan de reconstructie van deze dijk.

Wat is er tot nog toe gebeurd?

Het begon met het maken van schetsen op basis van meerdere gesprekken met bewoners van de Wakkerendijk en relevante belangenorganisaties zoals VVN, Waterschap, Fietsersbond en de Landbouw vertegenwoordigers. De schetsontwerpen werden besproken tijdens de Ronde van 14 mei 2018. Deze bespreking leidde mede tot de behoefte bij de raad om meer aandacht te schenken aan de aanpak van de herinrichting. Vanuit het besef dat om een goed ontwerp en inzicht in kosten te krijgen meer technisch onderzoek nodig was. Naar bijvoorbeeld de draagkracht en fundering van het wegdek, de aanwezigheid van teerhoudend asfalt, de benodigde maatregelen voor riolering, kabels en leidingen, de openbare verlichting en bomen. Ook tijdens de Ronde van 18 juni 2018, waarin het voorstel werd besproken om een kostenbesparende aanbestedingsprocedure te volgen om straks bij de uitvoering tijd te winnen, werd het belang van het eerst onderzoeken herhaald. De verlenging van de provinciale subsidieregeling maakte het mogelijk om deze onderzoeken uit te voeren en daarmee de herinrichting meer uitgebreid voor te bereiden.

Ontwerpen

In mei en juni 2018 gingen ook de 2 bestaande bewonersgroepjes (van het 30 km/h gedeelte en het 50 km/h gedeelte) om de tafel om de eerste schetsen te bespreken. Verschillende ontwerpideeën en wensen werden toen uitgesproken. Deze zijn vervolgens verwerkt in een schetsontwerp. De betreffende bewoners zijn onlangs geïnformeerd over hoe hun wensen en ideeën hierin zijn verwerkt. Sindsdien ligt het ontwerpen stil, omdat gewacht wordt op de uitkomsten van het onderzoek.

Uitvoering van onderzoeken

Van half augustus tot en met half november 2018 zijn de bedoelde technische onderzoeken uitgevoerd. Er wordt nu hard gewerkt aan het verwerken van de resultaten van de onderzoeken in een ontwerp notitie. Op basis van deze notitie is het schetsontwerp duidelijker uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en aangevuld met een onderbouwde kostenraming van de werkzaamheden. Om bij de uitvoering straks geen subsidie mis te lopen, vanwege de vertraging van het ontwerpen, is onlangs op basis van het schetsontwerp een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie.

Planning voorlopig ontwerp

Er ligt dus nu een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp met de kostenraming wordt op 4 februari 2019 besproken in de openbare vergadering van de commissie Ruimte en op 25 februari 2019 voorgelegd aan de raad. De raad gaat over het vaststellen van het voorlopig ontwerp en het budget. Afhankelijk van de kosten van het project en de eventueel toe te kennen subsidie neemt de raad ook een besluit over hoe verder te gaan met de aanbesteding en uitvoering van het project. Op basis van de uitkomst van de raadsvergadering wordt het voorlopig ontwerp zo nodig aangevuld of aangepast. Daarna volgt het definitief ontwerp. Bewoners van de Wakkerendijk zijn via een bewonersbrief over de planning geïnformeerd.

Documenten