Criteria Groen aan de buurt

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor het programma ‘Groen aan de buurt’, moet uw initiatief aan criteria voldoen.

 • Het project(idee) is aangedragen naar aanleiding van advertenties in de media.
 • Het bedrag wordt besteed aan een fysiek project dat zich richt op de realisatie van groen in brede zin in de gemeente.
 • Het bedrag kan alleen aangevraagd worden door een bewonersgroep of vrijwilligersgroep. Het bedrag mag niet ten goede komen aan 1 individu.
 • Het project(idee) past binnen/is niet conflicterend met bestaand beleid/ontwikkelingen.
 • Er is draagvlak voor het project bij belangrijke betrokkenen (eigenaar grond, directe omwonenden).
 • Bij iedere aanvraag worden minimaal 5 handtekeningen meegestuurd van buurtbewoners en of mede initiatiefnemers, of een andere vorm van bewijs om aan te tonen dat er lokaal draagvlak is voor het project.
 • Een bijdrage ligt in de ordergrootte van € 500,- tot circa € 2.000,-
 • De bijdrage wordt aangevraagd via een speciaal aanvraagformulier dat verkrijgbaar is bij de contactpersoon van Groen aan de Buurt.
 • Bij de aanvraag moet een korte projectomschrijving met begroting en planning worden meegestuurd, alsmede een bewijs van draagvlak. Dit bewijs van draagvlak kan door middel van een apart document, maar kan ook onderdeel uitmaken van de projectomschrijving. Ook een beschrijving van beheer en onderhoud project en waarborgen continuïteit zijn van belang.
 • Het doen van een aanvraag houdt in dat aanvragers zich akkoord verklaren met deze voorwaarden.
 • Groen aan de Buurt (gemeente, Waterschap en LEU) beoordeelt alle aanvragen binnen het kader van deze voorwaarden, op grond van eigen afwegingen en beslist of deze gehonoreerd worden. Het oordeel is bindend, er is geen beroep/correspondentie mogelijk.
 • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Als een aanvraag gehonoreerd wordt, dan ontvangt de aanvrager het bedrag binnen 1 maand na aanvraag op een bankrekening. De aanvrager moet hiervoor een kopie van een recent bankafschrift aan Groen aan de Buurt sturen.
 • De aanvrager verklaart door het doen van een aanvraag dat hij/zij geheel verantwoordelijk is voor het met behulp van het budget uitgevoerde project en voor alle gevolgen die daar direct of indirect uit voortvloeien.
 • Groen aan de Buurt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het project of de genoemde gevolgen.
 • De aanvrager verplicht zich om bij publiciteit over een project te vermelden dat deze is gerealiseerd met steun van Groen aan de Buurt (www.groenaandebuurt.nl).
 • De aanvrager verplicht zich het project uiterlijk 1,5 jaar na de aanvraag uitgevoerd te hebben.
 • De aanvrager stuurt Groen aan de Buurt uiterlijk 1 maand na voltooiing van het project een kort verslag met een omschrijving van de uitgevoerde maatregelen en een overzicht van de gemaakte kosten. Verder levert de aanvrager het volgende aan:
  Minimaal 1 kleurenfoto van de 0-situatie
  Minimaal 3 kleurenfoto’s van het voltooide project, of;
  Minimaal 1 kleurenfoto en een filmpje van maximaal 2 minuten dat wordt geüpload op een speciaal Groen aan de Buurt Youtube-kanaal.
  Het aantal vrijwilligers die er aan mee hebben gewerkt en het aantal uren dat zij hebben geïnvesteerd om het project tot uitvoer te brengen.
  Het aantal vierkante meter groen dat is gerealiseerd.
 • Het staat Groen aan de Buurt vrij deze voorwaarden aan te passen dan wel te sluiten om haar moverende redenen, onder meer wanneer het beschikbare budget niet meer toereikend is.
 • Groen aan de Buurt kan het toegekende bedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen wanneer een aanvrager zich niet aan deze voorwaarden houdt of op een andere manier in strijd handelt met het doel. Alles ter beoordeling van Groen aan de Buurt.