Gebiedsvisie De Hilt en omgeving

De gemeenteraad heeft besloten om De Hilt op een nieuwe locatie onder te brengen in het Huis van Eemnes. De locatie waar De Hilt nu gevestigd is komt daarmee vrij. De gebiedsvisie beschrijft hoe de locatie kan worden ingevuld. Een visie is nog geen juridisch of planologisch kader.

Twee deelgebieden

De gebiedsvisie heeft betrekking op 2 deelgebieden: De Hilt en de HinkStapSprong. Voor deze deelgebieden is gekeken naar de huidige bebouwing, het groen, wegen en fiets-voetgangerspaden. De nieuwe ontwikkeling moet passen binnen deze structuren.

Een concept is nog geen eindproduct. Het is ook bedoeld om de omwonenden en andere belangstellenden te betrekken bij de planvorming. Op 27 juni 2017 is een informatieavond gehouden voor omwonenden van het gebied. De visie heeft daarna van 28 juni tot 10 september 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn 15 inspraakreacties gekomen, die hebben geleid tot aanpassingen van de visie.

De Gebiedsvisie De Hilt (pdf 3,8kb) wordt besproken in de raadsvergadering van 29 januari 2018.


Deelgebied De Hilt

Met het vertrek van De Hilt ontstaat ruimte voor woningbouw op deze locatie. De Hasselbak blijft, de ‘jeu de boules’ krijgen elders een plek en het haal- en brengverkeer van de school ’t Noorderlicht is een belangrijk aandachtspunt. Dit deel van visie voorziet in wat duurdere woningen en sluit aan bij de bestaande structuur. In de visie is daarom een model opgenomen waarbij verkeer en parkeren de benodigde aandacht heeft.


Deelgebied De HinkStapSprong

Op de locatie HinkStapSprong is ruimte voor sociale en middeldure woningbouw. Ook in dit model is aansluiting gezocht bij de omgeving.


Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.Testor. Hij is bereikbaar via tel. 14 035 en per e-mail