Handhaving

U wilt een overtreding melden aan onze handhavers (BOA’s). Of meer informatie over de regels voor het bouwen, verbouwen of slopen van een woning en of bouwwerk. U kunt ook een schriftelijk verzoek om handhaving indienen.

BOA’s

Handhavers zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Zij proberen (kleine) overlastfeiten te voorkomen en verhelpen en daarmee Eemnes veilig en leefbaar te houden. BOA’s hebben officiële opsporingsbevoegdheden en kunnen boetes uitdelen. Onder andere bij het dumpen van afval, fout parkeren en niet opruimen van hondenpoep. Ook heeft de BOA in de afwikkeling van klachten en meldingen vaak een spilfunctie met andere instanties. Zoals de politie, woningbouwverenigingen, hulpverleningsinstanties en instanties op het gebied van milieu. Daarnaast wordt de BOA ingezet voor zaken als bemiddeling, hulpverlening en advisering.

Melden
Wilt u iets melden aan een van onze BOA’s? Dan kunt u dit doorgeven via het telefoonnummer 14 035 of digitaal via Meldpunt Openbare Ruimte (kies Handhaving). De BOA’s bepalen welke meldingen prioriteit krijgen. Ernstige gevallen worden natuurlijk zo snel mogelijk door de gemeente aangepakt. Maar een dergelijke melding betekent niet automatisch dat de gemeente moet handhaven. Daarvoor moet u een schriftelijk verzoek indienen.

Bouwen, verbouwen, slopen en strijdig gebruik

Wordt er bewust of onbewust gebouwd zonder of in afwijking van de vereiste vergunning(en)? Dan is er sprake van illegaal bouwen. Ook wanneer het illegale bouwen jaren geleden plaatsvond. Wanneer u illegaal bouwt, bent u in overtreding. Wanneer u een pand of een perceel anders gebruikt dan het bestemmingsplan voorschrijft, ben u in overtreding. Informatie over waar en hoe u mag bouwen en hoe een perceel mag worden gebruikt vindt u op ruimtelijkeplannen.nl
Wanneer een overtreding wordt geconstateerd, proberen wij in de meeste gevallen mondeling tot een oplossing te komen. Misschien is legalisatie mogelijk of kan een bouwwerk na aanpassing vergunningvrij worden gemaakt. In de andere gevallen, of wanneer een overleg niet lukt,  wordt een formeel handhavingstraject opgestart. Dat kan betekenen dat een illegaal gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

Schriftelijk verzoek om handhaving
Als u denkt dat iemand de regels overtreedt, kunt u een schriftelijk verzoek tot handhaving indienen. U richt het aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 71, 3755 ZH Eemnes. Een toezichthouder onderzoekt dan ter plaatse. U moet wel belanghebbende zijn. In het verzoek vermeld u uw naam en adres en de reden van het verzoek. Een anoniem verzoek om handhaving kunnen we niet in behandeling nemen.

Als er geen overtreding is vastgesteld, krijgt de verzoeker (belanghebbende) schriftelijk bericht dat wij het verzoek afwijzen. De verzoeker kan hierop zijn zienswijze indienen, bezwaar maken en in beroep gaan.

Is er wel sprake van een overtreding, dan moet de gemeente onderzoeken of de illegale situatie te legaliseren is. Wanneer legalisatie mogelijk is krijgt de overtreder de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. Indien legalisatie niet mogelijk is, moet de illegale situatie worden beëindigd. Dat kan betekenen dat een illegaal gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

Overleg altijd vooraf met uw buren
Indien u plannen heeft om te gaan bouwen of verbouwen, informeert u dan altijd uw buren. Dit kan problemen of overlast in een later stadium voorkomen. Als u hinder of overlast ondervindt van uw buren, ga ook dan altijd eerst met hen in gesprek. Loopt dit uit tot een conflict? Neem dan contact op met de buurtbemiddelaars.

Document