Rekenkamer

De Rekenkamer is onafhankelijk en onderzoekt het functioneren van de Gemeente. Zo’n onafhankelijk onderzoeksinstituut is verplicht voor elke gemeente. De Rekenkamer kan zelf besluiten welk onderzoek wordt uitgevoerd. Maar zo’n onderzoek richt zich altijd op het gevoerde beleid en de besteding van geld. De vragen die de rekenkamer stelt: is het beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig?

Doel

De Rekenkamer wil bijdragen aan het toetsen en verbeteren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van:

  • het gemeentelijke beleid (zowel voorbereiding als uitvoering)
  • het beheer
  • de gemeentelijke organisatie.

De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben ieder een Rekenkamer die volgens de vorm van een personele unie uit dezelfde personen bestaat. De Rekenkamer kan per gemeente verschillende onderzoeken uitvoeren. De Stichting Rekenkamercommissie BEL is opgericht om gezamenlijk praktische uitvoering te geven aan de taken van de 3 Rekenkamers.

De leden zijn: mevrouw drs. R.C.M. Stadhouders, voorzitter; drs.  E.J.M. Lemmens penningmeester; mevrouw dr. J.J. de Jonge, lid.
De bestuursleden zijn de plaatsvervangend voorzitters van de gemeenteraden: mevrouw G.R. Kukupessy-Rokebrand (Blaricum); E.M. van IJken (Eemnes) en mevrouw J. Timmerman-Hamers (Laren)

Werkwijze

Vergaderdata tweede helft 2019:

• woensdag 11 september 2019
• woensdag 2 oktober 2019 (heidag)
• woensdag 6 november 2019
• woensdag 4 december 2019

Contact

Mevrouw Janny A. Schreiber-van der Heul
Rekenkamer BEL-gemeenten
Postbus 71
3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035