Jaarverslag

Het jaarverslag vormt de spiegel van de programmabegroting. Hierin is informatie opgenomen over de mate waarin doelstellingen zijn bereikt en worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente verantwoord.

Twee keer per jaar gebruikt het college de begroting om formeel verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad, met:

  • de Zomernota (vaststelling in september)

Deze nota geeft, tussentijds, zo beknopt mogelijk weer waar afwijkingen zijn te verwachten in de activiteiten en doelstellingen.

  • de Jaarrekening

Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarstukken vast. In de jaarstukken zijn de jaarrekening en het jaarverslag opgenomen. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen en aan de provincie aanleveren.

Jaarverslag 2018 - deel A
Jaarverslag 2018 - deel B

Jaarverslagen voorgaande jaren:

Jaarverslag 2017 - deel A
Jaarverslag 2017 - deel B

Jaarverslag 2016 - deel A
Jaarverslag 2016 - deel B