Collegebesluitenlijst 30 juni 2015

Vastgesteld in het college van 21 juli 2015.

Aanwezig:
De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst van week 26 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Mandaat BEL Combinatie t.a.v. ondertekening van brieven

Gelet op de situatie dat de communicatie met de burgers van Eemnes bij herhaling niet goed verloopt en niet verbeterd (o.a. ten aanzien van het tijdig uitnodigen van belanghebbenden voor Rondes, Raadsessies en Raad) wenst het college alle ondertekeningsmandaten in te trekken en vraagt de BEL Combinatie de consequenties van dit besluit in beeld te brengen zodat het college een afweging op detailniveau kan maken.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Ontwerpbestemmingsplan Kern (1e herziening)
Korte inhoud: Het bestemmingsplan Kern Eemnes behoeft op enkele onderdelen bijstelling door gewijzigd, nieuw beleid. Daarnaast ligt er een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan waar medewerking aan kan worden verleend. Het concept ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Kern Eemnes is gereed om in procedure te brengen. Op 15 juni jl. is het plan in de Ronde aan de orde geweest.
 

Het college besluit:

1. in te stemmen met de aanpassingen van het ontwerp 1e partiële herziening Kern Eemnes na de Ronde;

2. het ontwerpbestemmingsplan te agenderen voor het presidium;

3. het ontwerpbestemmingsplan na de sessie ter inzage te leggen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Milieujaarverslag 2014
Korte inhoud: De gemeente is verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu zijn uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden (o.a. vergunningverlening en handhaving) wordt door de RUD Utrecht (voorheen SBG) uitgevoerd. De resultaten van de werkzaamheden van de RUD zijn in het milieujaarverslag opgenomen.
 

Het college besluit:

1. het milieujaarverslag 2014 (met enkele tekstuele aanpassingen) vast te stellen;

2. het milieujaarverslag ter kennisname aan de Raad aan te bieden;

3. het milieujaarverslag toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie Utrecht.

5.2.

Financiering herinrichting Parklaan, Jhr. C. Roëlllaan, Driest en Torenzicht.
Korte inhoud: Op 23 juni jl. heeft uw college ingestemd met de wijzigingen van het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Parklaan, gedeelte van de Jhr. C. Roëlllaan, de Driest en gedeelte van de Torenzicht. Vooruitlopend op de start van de aanbestedingsprocedure is het noodzakelijk om de financiële middelen opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2015 voor de uitvoering van dit project vrij te geven. In dit voorstel wordt uw college gevraagd om deze middelen beschikbaar te stellen.
 

Het college besluit ermee in te stemmen om de financiële middelen, opgenomen in de investeringsplanning van de begroting 2015, vrij te geven voor de uitvoering van de herinrichting Parklaan, Jhr. C. Roëlllaan, Driest en Torenzicht.

6.

Rondvraag / mededelingen