Collegebesluitenlijst 16 juni 2015

Vastgesteld in het college van dinsdag 23 juni 2015

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer B. Epema loco- gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 24
Conform

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

 

2.1. Leningen projectfinanciering

Korte inhoud:

Vanwege investeringsuitgaven t.a.v. kunstgrasvelden en openbare verlichting is het noodzakelijk om financiering aan te trekken.

 

Het college besluit: 

Aan te trekken:

  1. een lineaire geldlening ter hoogte van € 1,8 miljoen met een looptijd van tien jaar;
  2. een vaste lening ter hoogte van € 1.5 miljoen met een looptijd van 10 jaar

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Subsidie jubileum EHBO in Eemnes
Korte inhoud:

De EHBO Afdeling Eemnes viert in juni 2015 het 50 jarig jubileum en vraagt een jubileumsubsidie.
 

Het college besluit:

1. aan de EHBO een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 1.000,= op basis van de jubilea regeling in Beleidsregel 3
2. de kosten te dekken uit het budget openbare gezondheidszorg / subsidies 67140011 / 642705

3.3.

Gunning kunstgrasvelden

 Korte inhoud:

De aanbesteding van de aanleg en het onderhoud van de kunstgrasvelden voor sv Eemnes is afgerond.   

 

Het college besluit:

  1. in te stemmen met de gunning aan de firma C.S.C. Ceelen Sport Constructies
  2. de raad te informeren middels de (nog aan te passen) raadsmemo
  3. de begrotingswijziging in de zomernota te verwerken     

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Uitvoeringsovereeenkomst Rijkswaterstaat verbreding A1/A27
Korte inhoud:

In december 2014 is een Bestuursovereenkomst gesloten tussen het Ministerie van I&M en de gemeente Eemnes voor de verbreding van de A27/A1 (Utrecht Noord - knooppunt Eemnes - Bunschoten). Daarin is geregeld dat ook nog een uitvoeringsovereenkomst moeten worden gesloten.
 

Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft, besluiten:
1. In te stemmen met de bijgaande uitvoeringsovereenkomst voor de verbreding van de A27/A1 Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - Bunschoten;

2. Wethouder Zoetman volmacht te verlenen de overeenkomst te ondertekenen.

4.2.

Uitwerkingsplan 3, deelplan 2.1 Zuidpolder Woongebied
Korte inhoud:

Op 28 januari 2013 is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder vastgesteld. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan.
 

Het college besluit:
1. in te stemmen met het Uitwerkingsplan 3, deelplan 2.1 Zuidpolder Woongebied
2. het Uitwerkingsplan en de bouwaanvragen ter inzage te leggen en de bewoners van de Zuidpolder hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
3. de gemeenteraad het Uitwerkingsplan ter kennisneming aan te bieden en in te stemmen met de aangepaste, begeleidende memo aan de raad.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Ontwerpbegroting AVU
Korte inhoud:

In april heeft AVU bij de gemeente de ontwerpbegroting 2016 ingediend. Formeel bestaat de mogelijkheid om hieromtrent een zienswijze in te dienen. Gebleken is dat hiervoor geen reden is.

 

Het college besluit:  de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen

 

 

6.

Rondvraag / mededelingen