Collegebesluitenlijst 23 juni 2015

Vastgesteld in het college van dinsdag 30 juni 2015

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

                                                                          

1.

Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijsten van week 25 worden gewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1.

Archiefinspectierapport Eemnes over 2014
Korte inhoud: Iedere twee jaar vindt er een inspectie plaats van de archieven door de toezichthouder. Vanwege de BEL-samenwerking is deze inspectie integraal uitgevoerd voor alle BEL-organisaties. Dit rapport (verslag) is een weergave van deze inspectie.
 

Het college besluit:

1. kennis te nemen van de voorgestelde verbeterpunten in het verslag van de Archiefinspectie 2014;

2. de raad hierover te informeren.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

3.1.

Wijziging Uitvoeringsregels bij de Verordening leerlingenvervoer Eemnes 2014
Korte inhoud: In de uitvoeringsregels is bepaald dat de begeleiding van een leerling in het openbaar vervoer de begeleider maximaal 4 uur per dag mag kosten. Een dergelijk tijdsbeslag staat op gespannen voet met de "redelijkerwijs van ouders te vergen inzet", mede gelet op de bestaande relatief ongunstige infrastructuur van het Openbaar vervoer in Eemnes.
 

Het college besluit :

1. de Uitvoeringsregels behorende bij de Verordening leerlingenvervoer Eemnes 2014 als volgt te wijzigen: "In uitvoeringsregel 3 komt het onderdeel "begeleiding" als volgt te

luiden: "De begeleiding van een leerling naar school mag een begeleider maximaal 2,5 uur per dag kosten. Als wijze van berekening wordt gehanteerd: heenreis= vertrek thuis tot aanvang of

einde schooltijd; terugreis= na aanvang of einde schooltijd tot aankomst thuis (met gebruikmaking van kortst aansluitend OV, vlgs OV9292.nl)."
2. de raad over deze aanpassing te informeren.

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.1.

Bezwaar tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege het handelen in strijd met verleende omgevingsvergunningen en het gebruik van gronden in strijd met het bestemmingsplan op het perceel Oud Eemnesserweg 29 te Eemnes.
Korte inhoud: Het bezwaar is om advies voorgelegd aan de commissie voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft advies uitgebracht aan het college. De commissie adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen met inachtneming van het advies.
 

Het college besluit:

- het bezwaarschrift ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;

- het bestreden besluit, de last onder dwangsom, gedeeltelijk te herroepen voor wat betreft de te slopen gebouwen en voor het overige in stand te laten;

- een proceskostenvergoeding te doen toekomen aan bezwaarmaker.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Inhoudelijke notitie inkoopsamenwerking Gooi en Vechtstreek
Korte inhoud: In het overleg afdeling Gooi en Vechtstreek van gemeentesecretarissen d.d. 8 januari 2015 is de notitie ‘evaluatie en toekomst inkoopsamenwerking in de Gooi en Vechtstreek’ besproken. Op hoofdlijnen is positief gereageerd op dit voorstel en is gevraagd om een inhoudelijke notitie voor te bereiden. Deze inhoudelijke notitie is 26 maart 2015 in het overleg afdeling Gooi en Vechtstreek van gemeentesecretarissen besproken en goedgekeurd.
 

Het college besluit in te stemmen met de notitie inkoopsamenwerking in de Gooi en

Vechtstreek en de daarin voorgestelde vorm van matrixsamenwerking, bijbehorende structuur en besluitvorming (uitgaande van een inkoopfunctie van 24 uur bij de BEL Combinatie (i.p.v. 36 uur))

5.2.

Wijziging definitief ontwerp herinrichting Parklaan, Jhr. C. Roëlllaan, Driest en Torenzicht.
Korte inhoud: Op 21 april jongstleden heeft uw college het ontwerpplan voor de herinrichting van de Parklaan, gedeelte van de Jhr. C. Roëlllaan, de Driest en gedeelte van de Torenzicht definitief vastgesteld. Het plan is vervolgens in de Ronde van 1 juni jl. besproken. Hierbij zijn een aantal punten naar voren gebracht. In dit voorstel wordt uw college gevraagd om in te stemmen met de bijgevoegde memo en de voorgestelde wijzigingen van het definitief ontwerp.
 

Het college besluit:

1.in te stemmen met de bijgevoegde (nog te wijzigen) memo ”Bespreekpunten de Ronde 1 juni 2015” en de voorgestelde wijzigingen, met een beperkte aanpassing, van het definitief ontwerp van de herinrichting van de Parklaan, Jhr. C. Roëlllaan, Driest en Torenzicht;

2. de wijzigingen van het definitief ontwerp in het bestek opnemen zodat de aanbestedingsprocedure zoals gepland per 1 juli 2015 kan starten.

3. de gemeenteraad informeren over de wijzigingen van het definitief ontwerp.

5.3.

Uitvoeringsprogramma Toezicht & Handhaving Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) 2015
Korte inhoud: De RUD heeft het uitvoeringsprogramma 2015 opgesteld dat door uw college vastgesteld moet worden. In dit programma van de RUD staat: - welke toezicht- en handhavingstaken de RUD in 2015 zal uitvoeren - welke categorieën van bedrijven in 2015 bezocht zullen worden - welke projecten op het gebied van milieu door de RUD worden uitgevoerd De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de overgedragen uren zoals opgenomen in de Dienstverleningsovereenkomst die tussen de gemeente Eemnes en de RUD geldt.
 

Het college besluit het voorstel aan te houden en de directeur van de RUD uit te nodigen voor een nadere kennismaking en toelichting in het college.

6.

Rondvraag / mededelingen

7.

Werklunch college Baarn

Aansluitend vindt een werklunch plaats met het college van Baarn.