Collegebesluitenlijst 02 juni 2015

Vastgesteld in het college van dinsdag 9 juni 2015

Aanwezig:

De heer R. van Benthem RA  burgemeester,
De heer J.G. den Dunnen  wethouder
De heer H. Zoetman  wethouder
De heer N.L. Rood  wethouder
De heer B. Epema loco- gemeentesecretaris

 

1.

Vaststellen besluitenlijst week 22
De besluitenlijst van week 22 wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER

2.1

Jaarrekening BEL Combinatie 2014
Korte inhoud:
De BEL Combinatie heeft de jaarrekening 2014 voor zienswijze toegezonden aan de gemeenten.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de jaarrekening 2014 van de BEL Combinatie
2. de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen.

2.2.

Begroting BEL Combinatie 2016
Korte inhoud:
Voor 2016 heeft de BEL Combinatie een begroting opgesteld. Deze wordt thans aangeboden voor zienswijze door de raad.

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de begroting 2016 van de BEL Combinatie
2. de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de voorliggende begroting.

2.3.

Zienswijze Eemnes jaarrekening 2014 VRU en begroting 2016 VRU
Korte inhoud:
Op grond van de gemeenschappelijke regeling VRU worden gemeenten geconsulteerd bij het vaststellen van zowel de jaarrekening van het afgelopen jaar, als ook de begroting van het komende jaar. De gemeente Eemnes wordt door de VRU gevraagd een zienswijze te leveren op de jaarrekening 2014 VRU en de begroting 2016 VRU.

Het college besluit:
1. Met instemming kennis te nemen van de jaarrekening 2014 VRU en de gemeenteraad ter beslissing voor te leggen af te zien van het indienen van een zienswijze;
2. Met instemming kennis te nemen van de begroting 2016 VRU en de gemeenteraad ter beslissing voor te leggen af te zien van het indienen van een zienswijze.

2.4

Machtiging wethouder Rood voor ondertekening leningovereenkomst in het kader van de Geldlening Zwembad de Biezem ten behoeve van een Warmte Kracht Koppeling
Korte inhoud:
Op 24 maart 2014 heeft het college voorgenomen een geldlening ter hoogte van € 302.000 te verstrekken aan SBL te Laren, ten behoeve van het installeren van een Warmte Kracht Terugkoppeling in het BEL-zwembad de Biezem. De gemeenteraad van Eemnes is akkoord met het voorgenomen besluit van het college. De overeenkomst tussen de gemeente Eemnes en het bestuur van de SBL zal namens het college worden ondertekend door wethouder Rood

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de zienswijze van de gemeenteraad, inhoudende dat geen belemmeringen worden gesignaleerd tegen het aangaan van de leningsovereenkomst.
2. Wethouder Rood te machtigen namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemnes de leningsovereenkomst te ondertekenen.

3.

PORTEFEUILLE WETHOUDER J.G. DEN DUNNEN

4.

PORTEFEUILLE WETHOUDER H. ZOETMAN

4.

Verhuur gemeentegrond voor het innemen van een standplaats te Eemnes.
Korte inhoud:
Voor het innemen van een stukje gemeentegrond voor een standplaats dient een vergunning aangevraagd te worden. Indien de verzoeker een vergunning verstrekt wordt is er afgesproken dat dit wordt vastgelegd in een huurovereenkomst die geldig is voor 1 jaar.

Het college besluit
1. in te stemmen met de verhuur van gemeentegronden aan standplaatshouders in Eemnes
2. de afdelingsmanager van de afdeling RMO van de BEL Combinatie te mandateren c.q. te machtigen om deze huurovereenkomsten jaarlijks aan te gaan mits een standplaatsvergunning is verleend.

4.1.

Verzoek bouwen woning Laarderweg 35
Korte inhoud:
De heer W. Overeem, Laarderweg 35 heeft een principeverzoek ingediend voor het bouwen van een woning op een deel van zijn perceel aan de Laarderweg. Het verzoek is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Kern Eemnes 2012.

Besluit:
1. Het college staat positief tegenover het principeverzoek
2. Het college legt het principevoorstel voor aan de raad

4.2.

Wijziging marktverordening i.v.m. verplaatsing weekmarkt
Korte inhoud:
In het coalitie-akkoord is de wens uitgesproken om de weekmarkt te verplaatsen van de Braadkamp naar de Minnehof om de levendigheid, de gezelligheid en de aantrekkingskracht van de markt en het winkelcentrum te vergroten. In de huidige marktverordening is vastgelegd dat de markt op de Braadkamp wordt gehouden. Voorgesteld wordt deze bepaling te schrappen.

Het college besluit:
De raad voor te stellen de verordening tot wijziging van de Marktverordening 2010 vast te stellen.

5.

PORTEFEUILLE WETHOUDER N. ROOD

5.1.

Stand van zaken Actieplan 25% CO2 reductie
Korte inhoud:
Rapportage over de stand van zaken ten aanzien van 25% CO2-reductie per 2020.

Het college besluit:
De voortgangsrapportage over het Actieplan 25% CO2-reductie ter informatie aan te bieden aan de raadsleden

5.2.

Plan van aanpak buurtteams Eemnes
Korte inhoud:
Voor het versterken van de burgerparticipatie in Eemnes wordt ingezet op het vormen van zogenaamde buurtteams. De bestuursopdracht is besproken in de gemeenteraad van 28 april jl. Om tot uitvoering van de bestuursopdracht over te gaan is een plan van aanpak opgesteld

Het college besluit:
In te stemmen met het plan van aanpak Buurtteams Eemnes

6.

Rondvraag / mededelingen
Principe verzoek Eikenlaan

            Het college zal niet op voorhand instemmen met opslag van auto’s op het parkeerterrein bij Eikenlaan 4.
            De initiatiefnemer wordt aangeboden om in een gesprek meer duidelijkheid te verschaffen over de inhoud van het plan en de betrokkenen.