Huis van Eemnes

Het Huis van Eemnes wordt de centrale ontmoetingsplaats van het dorp. In deze nieuwe en duurzame accommodatie komen Eemnessers bij elkaar voor (binnen)sport, cultuur, educatie, informatie, advies, zorg en welzijn. Een gezellige plek waar je ook een lekkere kop koffie kunt drinken. Wij vragen alle inwoners en andere belanghebbende om mee te praten en denken over de ontwikkeling ervan.

Beoogde locatie Huis van Eemnes

Op 9 mei 2016 heeft de gemeenteraad besloten het scenario voor nieuwbouw van het Huis van Eemnes aan de Noordersingel uit te werken. De beoogde locatie is ‘Veld 4’ tussen Tennisvereniging Eemnes en SV Eemnes. De projectorganisatie – een samenwerking van De Hilt, de Bibliotheek Gooi en meer en de gemeente Eemnes – werkt hard aan de verschillende onderdelen van het plan.

Meepraten en meedenken

Het Huis van Eemnes is straks voor alle Eemnessers. De gemeente vindt het dan ook belangrijk dat alle inwoners en andere belanghebbende kunnen meepraten en meedenken over de ontwikkeling ervan. Wij vragen uw mening en ideeën tijdens diverse informatieavonden en raadsessies.

Op deze pagina en via de nieuwsbrief houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen. Ook leest u er over in De Rotonde. Op de pagina documenten vindt u een overzicht van alle bijbehorende stukken.

Ontwerpbestemmingsplan

Vanaf woensdag 19 april 2017 ligt voor zes weken (tot en met dinsdag 30 mei 2017) het ontwerpbestemmingsplan “Het Huis van Eemnes” (NL.IMRO.0317.BPhuisEemnes-On01) ter inzage bij de balie Bouwen en vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. U kunt hier terecht op afspraak, telefoonnummer 14 035. Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van het Huis van Eemnes op het openbare veld tussen de tennisvereniging en de voetbalvelden van Sv Eemnes, nabij Noordersingel 4. In Het Huis van Eemnes worden de bibliotheek, het sport en culturele centrum De Hilt en andere voorzieningen samengevoegd tot één multifunctioneel centrum.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes onder vermelding van "zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Huis van Eemnes”. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen. U neemt dan, bij voorkeur minimaal 1 week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, contact opnemen met de heer H. de Jong (tel. 14 035).

Verzelfstandiging De Hilt en oprichting stichting Huis van Eemnes

De gemeenteraad heeft op 27 februari jl. unaniem ingestemd met het voorstel voor verzelfstandiging van de Hilt en de oprichting van de stichting Huis van Eemnes.