Gebiedsvisie De Hilt en omgeving

De gemeenteraad heeft besloten om De Hilt op een nieuwe locatie onder te brengen in het Huis van Eemnes. De locatie waar De Hilt nu gevestigd is komt daarmee vrij. De gebiedsvisie beschrijft hoe de locatie kan worden ingevuld. Een visie is nog geen juridisch of planologisch kader.

Drie deelgebieden

De gebiedsvisie heeft betrekking op 3 deelgebieden: De Hilt; De HinkStapSprong en het middengebied. Voor deze 3 deelgebieden is gekeken naar de huidige bebouwing, het groen, wegen en fiets-voetgangerspaden. De nieuwe ontwikkeling moet passen binnen deze structuren. De visie die er nu ligt, is een concept en nog geen eindproduct. Het is bedoeld om de omwonenden en andere belangstellenden te kunnen betrekken bij de planvorming.

Deelgebied De Hilt
Met het vertrek van De Hilt ontstaat er ruimte voor woningbouw op deze locatie. De Hasselbak blijft, de ‘jeu de boules’ krijgen er een plek en het haal- en brengverkeer van de school ’t Noorderlicht is een belangrijk aandachtspunt. Dit deel van visie voorziet in wat duurdere woningen en sluit aan bij de bestaande structuur. In de visie zijn daarom 2 modellen opgenomen waarbij verkeer en parkeren de benodigde aandacht heeft.

Deelgebied De HinkStapSprong
Op de locatie HinkStapSprong is ruimte voor sociale woningbouw. In de 3 modellen is ook hier aansluiting gezocht bij de omgeving.

Deelgebied het middengebied
Zonder De Hilt heeft de middenas zijn duidelijke verbindingsfunctie niet meer. Dit biedt de kans om er een spannende speelvoorziening voor kinderen te realiseren. De mogelijkheden voor een klim-klauter en mogelijk zelfs waterspelen staan benoemd in de visie.

Reageren op de visie

Omwonenden en andere belangstellenden kunnen een reactie geven op de visie in de periode van 27 juni tot 10 september 2017. Het ligt dan ter inzage bij de balie van Vergunningen in het BEL-kantoor in Eemnes. U kunt de Gebiedsvisie De Hilt Eemnes als pdf downloaden. Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar BEL Combinatie, t.a.v. mevrouw M. van der Marel, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes of per e-mail: M. van der Marel