Evenement organiseren

Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert, fancy-fair e.d. organiseren dan heeft uop basis van de Algemene plaatselijke verordening een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. De gemeente kan onder specifieke voorschriften een evenementenvergunning verlenen. Indien u een klein evenement organiseert kunt een in sommige gevallen slechts volstaan met een melding en dient u geen aanvraag om een evenementenvergunning in te dienen.
 
Voor een klein evenement is geen evenementenvergunning vereist, indien u aan alle volgende eisen voldoet:
 • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
 • het evenement tussen 08.00 uur en 01.00 uur plaats vindt;
 • geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur en na 23.00 uur en op zondag niet voor 13.00 uur en niet tijdens kerkdiensten;
 • het evenement geen (geluids-) overlast oplevert voor omwonenden;
 • het evenement niet plaatsvindt op doorgaande wegen en busroutes en er te allen tijde een doorgang van 4,5 meter vrij is voor hulpdiensten;
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object;
 • er een organisator is;
 • de organisator uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan melding heeft gedaan aan de burgemeester en
 • de organisator uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement de omwonenden heeft geïnformeerd;
 • het evenement niet plaats vindt op een lokatie waarvoor reeds een evenementenvergunning is verleend.
Een melding van een klein evenement dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement gedaan te zijn.
 
Indien u niet voldoet aan de bovenstaande eisen dient u een aanvraag om een evenementenvergunning in te dienen. U dient uw aanvraag voor minimaal drie maanden van te voren in te dienen. Tevens dient het evenement  1 december in het jaar voorafgaand aan het evenement bij de burgemeester te zijn aangemeld in verband met het samenstellen van de jaarlijkse evenementenkalender.
 
Een evenementenvergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van
 • De openbare orde.
 • Het voorkómen of beperken van overlast.
 • De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
 • De zedelijkheid of gezondheid.
 • De bescherming van het milieu.
Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.
 

Meenemen

Ingevuld aanvraagformulier evenementen (inclusief de gevraagde bijlagen) of een ingevuld meldingsformulier klein evenement.

Kosten

Voor het melden van een klein evenement worden geen leges in rekening gebracht. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren/houden van een evenement,indien het betreft: een kermis, circus of soortgelijke vermakelijkheid als bedoeld in artikel 2.24 van de APV € 300,00.